החשבון שלי

תקנון

1. אתר האינטרנט אלקטריק הום (להלן:האתר)

(להלן: אלקטריק הום או החברה)

1.2 מייל: [email protected]

1.3 האתר מספק שירות מקוון (on-line) ברשת האינטרנט

1.4 השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתקנון ולתנאי השימוש המפורטים להלן. על כן,

הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב, שכן הם חלים על כלל משתמשי ומבצעי

פעולה באתר (להלן:הלקוח ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר, ומהווים

הסכם בין המשתמש לבין החברה.

1.5 כל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו, וכל האמור בלשון זכר יקרא גם כאילו אמור בלשון

נקבה. התקנון מנוסח כך מטעמי נוחיות בלבד.

1.6 מובהר כי אלקטריק הום שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא צורך

במסירת הודעה מראש, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת, ביחס לאתר כולו,

חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. נוסח תנאי השימוש העדכני לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה

הסכמה מחודשת לתנאים ולשינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני

יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת

לעמוד על שינויים שחלו.

1.7 בנוסף מובהר כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את תוכן האתר , היקפו, זמינותו

והשירותים המוצעים בו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמשי האתר לא

תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

1.8 מובהר, כי ייתכן שוני בשימוש באתר בין מחשב נייח ו/או נייד, לבין שימוש מטלפון נייד.

1.9 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה, הבין אותו והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו

כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטענה, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבת

מצד החברה על פי תקנון זה.

1.10 החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר החברה, יחד עם זאת,

החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלי הפסקות, קלקולים או

תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת או רשת האינטרנט. החברה אינה

אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית

והעולמית ומערכות הרישום לאתר החברה ו/או לקליטה משובשת של נתונים ו/או לכל שיבוש ו/או

תקלה אחרת, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים

הניתנים על ידה, ו/או לנשקים כלשהם, ישירם ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות,

אשר ייערמו למשתמש.

1.11 החברה רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את

מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש

לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

1.12 החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר

החברה אשר מובילים לאתרים אחרים.

1.13בכל מקרה בו משתמש האתר יצא שגיאה/ליקוי או כל טענה אחרת, יפנה ראשית לחברה

וזו תפעל על מנת לתקנה, אם תמצא לנכון, וזאת בטרם ינקוט בצעדים משפטיים כלשהם.

1.14 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי

השימוש.

2. קניין רוחני –

2.1 האתר, על כלל התוכן והמידע וכן סימני המסחר המפורסמים בו הנו רכושה הבלעדי של אלקטריק

הום. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של

אלקטריק הום ו/או של צדדים שלישיים בבעלותם המלאה בכל עת. אינך רשאי להעתיק,

להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא

הסכמת אלקטריק הום מראש ובכתב. הסכם זה מעניק למשתמשי האתר אך ורק הרשאה

להשתמש באתר ובשירותיו נאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע

בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.

2.2 ידוע למשתמש כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומהלי לפגוע בכלליות האמור,

זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, התנהלות עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל

תכנה, הקיימת ו/או שתפותח ו/או תוכן על ידי או בעבור אלקטריק הום במסגרת ו/או בקשר עם האתר

ושירותי אלקטריק הום , תהיינה בבעלות הייחודית המלאה והמוחלטת של אלקטריק הום ו/או מי מטעמה.

2.3 האתר לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה ,

עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות

השירותים והתכנים שיש באתר, כלל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו

ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של אלקטריק הום ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי

צדדים שלישים ומוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות וחוקי זכויות

יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לאלקטריק הום ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

2.4 אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת אלקטריק הום . על

המשתמשים באתר החברה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר,

להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי

המידע, התכנים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר ללא רשות מפורשת של אלקטריק הום בכתב

ומראש.

3. הגבלת אחריות –

3.1 האחריות לטיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו

מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של החברה למוצרים, מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

3.2 כל המידע המופיע באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה הבטחה לתוצאה כלשהי או

אחריות לאפקטיביות המוצר אלקטריק הום לא תהא אחראית לשום נזק ישיר או עקיף , שיגרם

כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

האחריות ניתנת מיום הקנייה שנה/ שנתיים או יותר לפי החלטת החברה לא כולל נזק פיזי (שבר, נפילה, קרע וכו) ע”י הצגת חשבונית שניתנה מאיתנו.

אין אחריות על סכין במכונות תספורת

במידה ויש נזק פיזי הלקוח צריך לקחת בחשבון שמטעם החברה יוחלט מה עלות הנזק (כל חברה ולגופה) הלקוח משלם עליה.

במידה ויש נזק פיזי וכל נזק שגם אינו קשור ללקוח, אחריות הלקוח שילוח המוצר אילנו בתיאום מראש, אך במידה והמוצר החשמלי הגע פגום מיום פתיחת החבילה ואינו עובד אחריות אלקטריק הום שילוח המוצר אלינו.

3.3 התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן;התוכן) ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם (as

is). מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. המשתמשים

מתחייבים כי לא תהיינה להם כל דרישות, טענות או תביעות כלפי אלקטריק הום בקשר לטיב התוכן,

וברור להם שאחריות השימוש באתר חלה עליהם באופן בלעדי.

3.4 התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן:התוכן) ניתנים לשימוש המשתמשים כפי

שהם (as is). מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש.

המשתמשים מתחייבים כי לא תהיינה להם כל דרישות, טענות או תביעות כלפי אלקטריק הום בקשר

לטיב התוכן, וברור להם שאחריות השימוש באתר חלה עליהם באופן בלעדי.

3.5 אלקטריק הום ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר בו

הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל

נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, שיריות או עקיפות שתגרמנה

למשתמשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן. השימוש הינו באחריות המשתמש

בלבד והמשתמש פוטר בזאת את אלקטריק הום  ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אבדן,

נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו כתוצאה מהסתמכות או שימוש בתוכן.

3.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אלקטריק הום , מנהליה, עובדיה, נציגיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או

עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות

ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה או הפסד ו/או הוצאה ן/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב

נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות

בסדר הציבורי, או מפעיל סלולארי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים

ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או בטחוניות ואמצעים למניעת הונאה.

3.7 המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את אלקטריק הום , מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל הפועלים

מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתה

הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שיגרמו להם, מכל מין וסוג,

לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי

המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא,

בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה

מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים,

לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי

הנ”ל בכדי לגרוע מסעדי אלקטריק הום  על פי כל דין.

3.8 המשתמש יפצה את אלקטריק הום , מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה

שהוגשה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר. חל איסור להזין לאתר תכנים או מידע אשר עלולים

להצטייר כתכנים האסורים לפרסום מאחר והנם, בין היתר, בגדר איום, העלבה, פגיעה, השמצה,

הוצאת דיבה, הטרדה מינית, גזענות, פורנוגרפיה, פגיעה ברגשות ובאמונות הציבור. תכנים

ומידע אשר עלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר. תכנים העלולים להפר זכות קניינית

כלשהי של אחר, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת הפרטיות

ופטנט. תכנים ומידע העלולים לחבל במערכות מחשב. תכנים הכוללים בחובם פרסומת מכל סוג

שהוא ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של אלקטריק הום . תכנים ומידע אשר עלולים לעודד

ולסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חוק או שעלול לגרור אחריו אחריות משפטית.

3.9 כל משתמש באתר ושירותיו הינו האחראי הבלעדי לתוכן ההודעות האלקטרוני, ההודעות

הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים שישלב במאגר לשימוש אישי שלו,

ולתוצאות שינבעו מאלו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר למטרות דיוור

שרשרת, שיווק פרסומי או כל שימוש אחר אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי, מאיים, גז, טורדני

וכדומה. בנוסף, מתחייב משתמש האתר שלא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן למטרות

מסחריות אלא לאחר קבלת אישור לכך מראש ובכתב על ידי אלקטריק הום .

4. הפסקת שימוש –

4.1 אלקטריק הום תהא רשאית לסרב להעניק ולחסום למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק

מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברתו של משתמש או את

הרשאתו להשתמש בשירות או באתר לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק

מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וכדומה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת,

ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדה. כל זאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאי הסכם

זה ו/או ינהג בצורה בלתי הולמת. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא אלקטריק הום לפי

שיקול דעתה, רשאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם

לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את אלקטריק הום ו/או מי

מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

5. תנאי שימוש בחנות האתר-

5.1 אלקטריק הום רשאית למנוע מכל משתמש את האפשרות לרכוש מוצרים בחנות האתר באופן זמני

או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה ו/או נימוק על כך מראש.

5.2 משתמש אשר אינו לקוח החברה, אינו רשאי לבוא בטענה ו/או תביעה כפי החברה.

5.3 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי שימוש אלה.

5.4 אלקטריק הום שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה , על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר

שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה,

איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך הרכישה או ביצועה, או במידה ותחול טעות

בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השירות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזמנת

נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או התנהגות בלתי

הולמת ו/או אלימה מצד הלקוח.

5.5 רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלה יחייבו את אלקטריק הום כלפי הרוכשים בחנות האתר.

במקרה כזה, תהיה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול

ההזמנה.

5.6 אלקטריק הום שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק

על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

6. המוצרים המוצעים למכירה –

6.1 באתר מוצג מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן:המוצרים) מאת מיטב היצרנים

והמשווקים.

6.2 בדף המכירה של כל מוצר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. אלקטריק הום עושה

מאמצים לספק תיאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר.

6.3 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר

הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו”ב), או שינויים

הנערכים במוצרים מעת לעת.

6.4 בכל מוצר/מכשיר הנמכר בחברת אלקטריק הום , שמיוצר בישראל או שמיובא מחו”ל, ואין על גביו

הוראות שימוש בעברית, האחריות תחול על היצרן ו/או היבואן בלבד וכל טענה / תלונה תהא מול

היצרן / היבואן. אלקטריק הום אינה אחראית לנראות האריזה ולתרגום או לאי תרגום המופיע על גבי

האריזה.

7. ביצוע הזמנה –

7.1 הלקוח מצהיר ומסכים כי מסירת פרטיו האישיים בעמוד ההזמנה נעשית בהסכמתו ולפי רצונו

והזנת הפרטים כאמור מעידה על הסכמתו. פרטים אלו יישמרו במערכת האתר (למעט פרטי

כרטיס אשראי). מובהר כי הלקוח אינו חייב למסור את המידע, או לקוח שלא ימסור פרטים אלו

במלואם, לא יוכלו לבצע הזמנה באתר החברה.

7.2 לאחר ביצוע הזמנה, תישלח ללקוח הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת

ליבך: אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק

מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

7.3 רק לאחר שהחברה ו/או מי מטעמה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור

חברת כרטיס האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויחל תהליך אספקת

המוצרים שהוזמנו. כל זאת, בתנאי שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת באופן מלא וללא שיבוש,

ובלבד שהמוצר נמצא במלאי.

7.4 במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה, תישלח ללקוח הודעה על כך, וההזמנה

תיחשב כבטלה. בחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח ו/או למי

מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הביטול האמור.

7.5 במקרה בו המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות הדואר

האלקטרוני שהוזן בהזמנה ו/או באמצעות מספר הטלפון שהוזן.

7.6 ככל והמוצר הנבחר אינו זמין במלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח מוצר

חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוח יקבל את הצעת החברה ו/או

מי מטעמה ויהיה מעוניין לרכוש את המוצר החלופי – יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. לעומת זאת,

אם הלקוח סירב להצעה החלופית – תימחק ההזמנה- הפרטי הספציפי ולא יבוצע חיוב בכרטיס

האשראי בגין מוצר זה, ו/או שיבוצע זיכוי חלקי ו/או מלא בהתאמה, לאמצעי התשלום.

8. שיבושים בהזמנה –

8.1 על מנת לספק לך את המוצר שהזמנת, נדרשת הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין

ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב רכישתם. יתכנו

סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי החברה ו/או

האתר. ככל שתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה

במערכת או ככל שיחול שיבוש ו/או טעות התיאור המוצר ו/או השירות, תמונתם, תיאורם, מחירם

או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואת/ה לא תחויב בכל תשלום בגין

ההזמנה שבוטלה.

8.2 ככל שבעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו

אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת – תחויב בתשלום בגין דמי

טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

8.3 הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק

העונשין, התשלז – 1977 ו/או בכל דין אחר. על כן, החברה רשאית להגביל ו/או לבטל הזמנות

על פי שיקול דעתה, המידה ויימצא כי בוצעה הזמנה מכרטיס אשראי שנחזה להיות גנוב ו/או

שלא ניתן אישור לעסקה מחברת האשראי, ו/או לא אומתו נתונים מול חברת האשראי. החברה

תהא רשאית לבצע ביטול עסקה באופן מיידי וללא צורך בהודעה מראש למבצע העסקה וללקוח

ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין.

9. אמצעי התשלום –

9.1 ביצוע רכישה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים שברשותו תא דואר

אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי.

9.2 התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בתוקף הניתן לסליקה על ידי אחת

מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין. יש להזין מספר כרטיס אשראי

ופרטים נוספים שיתבקשו במקום המיועד לכך. כמו כן ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון בנק

המתנהל על יד אלקטריק הום .

9.3 בנוסף, ביצוע רכישה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס אשראי, בירוים ופעולות אחרות,

ניתן לבצע גם באמצעות טלפון שרות לקוחות שמספרו 09-8328176

9.4 בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לאשר לאתר לגבות את התמורה,

ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול

העסקה על ידי קונה.

9.5 יש לציין כי התשלום באתר אלקטריק הום הינו מאובטח שכן פרטי התשלום אינם נשמרים

במערכת.

10. אספקה –

10.1 אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע תוך 7 ימי עסקים , ממועד אישור חברת האשראי

לעסקה. האספקה הינה בימים א-ה; ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום

ההזמנה לצורך מניין העסקים לאספקת המוצרים, אם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 12:00. יחד

עם זאת, אלקטריק הום עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה.

10.2 אספקת המוצרים יבוצעו באמצעות חברת שליחויות חיצונית אשר אלקטריק הום בחרה את

שירותיה. אלקטריק הום תהא רשאית להחליף חברת שליחויות על פי שיקול דעתה ומבלי צורך

בהודעה מוקדמת לקהל הלקוחות.

10.3 להזמנה יתווספו דמי משלוח בסך 25 ₪ לכתובת אחת, אותה ציין הלקוח בעת ביצוע

ההזמנה למעט מוצרים באספקה שונה.

10.4 החברה לא תהא אחראית לעיכובים בקבלת המשלוח שאינם בשליטתה ו/או שמקורם

בלקוח, לרבות עיכוב עקב קושי ליצור קשר עם הלקוח או קושי בתאום הגעה. עיכוב כאמור לא

ייחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצר ולא יהווה עילה לתביעה.

10.5 אלקטריק הום שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים גם אם

הכתובת הינה בתחום אזורי המשלוח וזאת כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית, טכנית,

כשנשקפת סכנה לשיח, שנדרשת פעולה מיוחדת על מנת לספק את המשלוח לאזור או מכל

סיבה אחרת, לפי שיקול דעת החברה. ללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיה אענה ו/או תביעה בעניין.

במקרה זה, הלקוח יוכל לבחור כתובת אחרת בה מעוניין לקבל את המשלוח. במידה ולא יהיה

מעוניין לקבל המשלוח בכתובת אחרת, תבוטל העסקה.

10.6 בעת האספקה, רשאית אלקטריק הום לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת

תעודת זהות ו/או חתימתך, כתנאי למסירה.

11. ביטול הזמנה –

11.1 מדיניות ביטול הזמנה תהיה כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמא – 1981 (להלן: החוק)

11.2 ביטול הזמנה ייעשה על ידי הלקוח לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. הלקוח

ישיב המוצר לחברה או שיישא בעלות החזרת המוצר לחברה על ידי שליח.

11.3 הודעה על ביטול כאמור תימסר לחברה על ידי הלקוח בטלפון/בדוא”ל או באתר החברה –

ותיכנס לתוקפה מרגע אישור קבלת ההודעה על ידי החברה.

11.4 לאחר ביטול העסקה והחזרת המוצר בשלמותו לחברה, החברה תשיב ללקוח את הסכום

אותו שילם, וזאת בניכוי דמי ביטול בשיעור של 6% ממחיר המוצר או 90 ₪ – לפי הנמוך

מבניהם, ובניכוי דמי המשלוח בסך 30 ₪ _החזרת המוצר לחברה תהיה על ידי איסוף החבילה

בידי שליח מטעם החברה).

11.5 ככל שיתברר לאחר ביצוע ההזמנה כי המוצר אינו זמין במלאי, החברה שומרת לעצמה את

הזכות להציע ללקוח מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוח

יקבל את הצעת החברה ו/או מי מטעמה ויהיה מעוניין לרכוש את המוצר החלופי – יעודכנו פרטי

ההזמנה מחדש. לעומת זאת, אם הלקוח סירב להצעה החלופית – תימחק ההזמנה / הפריט

הספציפי ולא יבוצע חיוב בכרטיס האשראי בגין מוצר זה, ו/או שיבוצע זיכוי חלקי ו/או מלא

בהתאמה לאמצעי התשלום.

11.6 החזרת התמורה תיעשה באותו אופן בו בוצע התשלום. מיד לאחר ביצוע ההחזר כאמור,

תישלח ללקוח אסמכתא בעניין לדואר אלקטרוני.

11.7 בהתאם לחוק, לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

11.8 מובהר כי ביטול הזמנה כאמור, יתבצע כנגד הצגת חשבונית / מספר הזמנה שקיבל

הלקוח.

12. מדיניות החזרת מוצרים –

12.1 במידה ולקוח קיבל מוצר פגום או שסופק לו מוצר שגוי, הוא יעדכן את החברה בתוך 14 יום

ממועד קבלת המוצר, וזו תספק ללקוח מוצר חדש ותקין ותאסוף ממנו את המוצר הפגום/השגוי,

או לחלופין, החברה תבצע החזר כספי חלקי/מלא כנגד המוצר אם אינו זמין במלאי, לפי שיקול

דעתה בלבד, וזאת כשהטעות מקורה בחברה.

12.2 במידה והטעות מקורה בלקוח בעת ביצוע ההזמנה ועל כן הוא קיבל מוצר שגוי, האחריות

תהא ללקוח בלבד והוא יישא בעלות דמי המשלוח על מנת לבצע החלפת מוצר. במקרה כזה, לא

תהא ללקוח טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

13. מדיניות מבצעים –

13.1 מוצר שמוצג באתר החברה במחיר מבצע, יסופק במחיר זה בכפוף לכך שהמבצע בתוקף

במועד ביצוע ההזמנה ובכפוף לזמינותו במלאי. החברה רשאית להפסיק בכל עת ולפי שיקול

געתה את תוקף המבצע / לעדכן מחירים.

13.2 במידה וישנו קוד קופון פעיל, החברה רשאית להפסיק פעילותו בכל עת ולפי שיקול דעתה

בלבד ולא תהיה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה בעניין.

13.3 החברה רשאית לבטל כפל מבצעים במידה וקיימת אופציה זו, וזאת על פי שיקול דעתה

בלבד.

14. מידע רפואי –

14.1 באתר מפורסם מידע על כלל המוצרים המוצגים בו. את המידע, מקבלת החברה

מהיבואנים ומהספקים המורשים ועל כן המידע הינו באחריותם בלבד. על כן, לא תהיה ללקוח

ו/או מי מטעמו טענה ו/או תביעה בעניין זה.

15. דין וסמכות שיפוט –

15.1 על תקנון זה יוחלו דיני מדינת ישראל בלבד. כל תובענה בעניין התקנון ותנאי השימוש,

תישמע בבית משפט בתל אביב, ישראל

עגלת הקניות0
אין מוצרים בעגלת הקניות!
חזרה לחנות
0